main

Bảo Mật

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ, bán, hoặc thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai mà trước khi có sự đồng thuận trước của bạn hoặc không có trát từ phía tòa án. Thông tin được gửi cho chúng tôi chỉ được sử dụng vào mục đích liên hệ với bạn hoặc gửi thư điện tử về các thông tin mà bạn yêu cầu.

 

Contact Us

PO Box 18039
Greensboro, NC 27419
Phone: (336) 235-0981
info@childrenofvietnam.org